Informatie ANBI

Naam   Stichting Maatschappelijk Werk Noord West Twente voor Algemene en Levensbeschouwelijke Hulpverlening

Publieksnaam                   :Maatschappelijk Werk Noord West Twente

Contactgegevens              :Postbus 255, 7600 AG Almelo

Bezoekadres                      :Bellavistastraat 7, Almelo

Tel.nr.                                  :088 – 0403800

E-mail                                   :info@mwnwt.nl

Bankrek. Nr                      :NL35 RABO 0300779062

KvK                                       :08085995

RSIN                                     :808510964

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

 • het bevorderen van het welzijn van mensen en van de samenleving in het algemeen; en
 • het (doen) verrichten van maatschappelijk werk in het bijzonder,

en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Beleidsplan

Missie (wat is ons bestaansrecht?):
DNO vergroot het welzijn en geluk voor een individu, voor de gemeenschap, voor iedereen. DNO legt het contact, maakt de verbindingen, helpt op weg.

 

Visie (wat is onze ambitie?):
Een betekenisvol bestaan en een toekomstperspectief voor alle inwoners van Twente.

 

Onze missie en visie hebben we zo bondig en krachtig mogelijk geformuleerd.  Dat werken we hieronder verder uit: voor wie werken we, wat willen we bereiken en hoe doen we dat; welke uitgangspunten hanteren we daarbij.

 

Wij werken voor alle burgers in Twente, van nul tot 100+ die een steuntje in de rug nodig hebben of hun horizon willen verbreden.  Met onze dienstverlening ondersteunen wij burgers om het beste uit zichzelf te halen en hun welzijn, geluk en welbevinden te vergroten ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging, sekse, leeftijd of maatschappelijke positie. DNO werkt in opdracht van gemeenten, andere maatschappelijke organisaties en de eerstelijns hulpverlening.

 

DNO vergroot het geluk, welzijn en welbevinden van burgers. Zij stimuleert de eigen kracht van burgers. Ze ondersteunt mensen in een kwetsbare positie bij het oplossen van problemen, het maken van keuzes en het pakken van kansen. Zodat ze zichzelf beter kunnen redden. Jongeren helpt zij bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en het bieden van een toekomstperspectief. Wij zoeken naar en maken gebruik van de kracht van de samenleving, van burgers die hun talent, hun tijd en energie willen inzetten voor een ander. En daar zelf ook voldoening uit halen.

 

Zelfredzaamheid, zelfontplooiing, ‘meedoen’ en ‘meetellen’ (een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij) leiden aantoonbaar tot gelukkiger individuen en tot sociale stijging. Een gelukkiger burger leidt weer tot een leefbaarder samenleving.

Opdrachtgevers van DNO streven naar een leefbare samenleving met zelfredzame burgers die participeren in de samenleving. Dit leidt uiteindelijk tot lagere maatschappelijke kosten. Investeren in welzijns- en maatschappelijk werk bespaart de gemeenschap de hogere kosten van zorg. Door haar dienstverlening aan (groepen van) burgers vervult DNO de opdracht van haar opdrachtgevers.

 

DNO werkt vanuit een autonome, neutrale positie. Er is geen verborgen agenda en geen financieel belang om meer of minder cliënten te ondersteunen. Medewerkers van DNO streven naar de beste ondersteuning van hun cliënten en willen zoveel mogelijk mensen van dienst zijn met de beschikbare middelen. Daarbij leggen zij de verbinding met professionals en vrijwilligers van andere organisaties en worden zij op hun beurt door anderen gevonden. DNO is een maatschappelijke netwerkorganisatie, die een bijdrage levert aan het sociale evenwicht in de (lokale) samenleving.

 

DNO werkt altijd vanuit het perspectief van de klant; vanuit de leeftijd, levensbeschouwing en leefstijl van de klant en in het leefgebied van de klant. Dat wil zeggen dat medewerkers van DNO daar zijn waar hun klant is (dichtbij en present), maar ook dat ze zich verdiepen in de gedachtegang en de achtergrond van hun cliënt. Medewerkers van DNO maken optimaal gebruik van het eigen netwerk van een klant om de ondersteuning zo effectief mogelijk vorm te geven. DNO zet mensen weer eigen kracht. Indien nodig is er vanuit DNO 24/7 ondersteuning beschikbaar.

Vakmanschap is de basis van onze dienstverlening. Medewerkers van DNO zijn professioneel in de brede zin van het woord. Ze verstaan hun vak en werken op een professionele manier samen met cliënt, opdrachtgever, partners en vrijwilligers. Ze werken met het oog op mensen en hanteren de menselijke maat.

 

Wat zijn onze normen, waarden en overtuigingen?

Centraal in al het handelen staan onze normen, waarden en overtuigingen. Deze vormen ons interne kompas en bepalen onze dagelijkse keuzes. Dit zijn de belangrijkste.

 1. De bedoeling (menselijke maat);
  in onze afwegingen staat centraal wat er echt toe doet. Procedures en systemen houden ons niet af van de bedoeling van ons werk. We leveren maatwerk.
 2. Ondernemerschap;
  wij zien kansen en durven die te pakken. We zijn alert en gaan erop af.
 3. Duurzaamheid;
  We investeren in duurzame relaties met partners en cliënten en sluiten aan bij en verbinden bestaande structuren. We streven naar duurzame veranderingen.
 4. Vriendelijkheid;
  Onze medewerkers zijn vriendelijk, belangstellend, open en transparant. Ze geven ruimte en nemen verantwoordelijkheid naar cliënten en collega’s. Ze spreken elkaar aan.
 5. Betrouwbaarheid;
  We zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. We komen afspraken na en spreken verwachtingen uit.

 

Statutaire bestuurssamenstelling:

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Mevrouw A.C.J. Engles directeur-bestuurder

De bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Het personeel ontvangt een beloning conform de CAO welzijn en maatschappelijke dienstverlening.

 

Activiteiten

Het bevorderen van het welzijn van mensen en van de samenleving in het algemeen en het doen verrichten van maatschappelijk werk in het bijzonder.

 

Jaarverslag en -rekening

 


Algemeen telefoonnummer

088 - 04 03 800

Zoeken

Aanmelden training /cursus

Meld je aan