Vacatures

Functieprofiel:
Maatschappelijk Werker
(vacaturenr. 2)

Algemeen

Maatschappelijk werk Noord West Twente (MWnwT) is onderdeel van De Nieuwe Organisatie (DNO). DNO is in 2014 ontstaan uit een bestuurlijke fusie tussen Scoop Welzijn en Maatschappelijk Werk Noord West Twente. In 2015 is Sociale Wijkteams Almelo hieraan toegevoegd. MWnwT is werkzaam binnen zes gemeenten.

In verband met verschuivingen van medewerkers naar andere functies en ziekte vervanging hebben wij op dit moment drie tijdelijke vacatures:

• 0.89 FTE (32 uren) team Rijssen-Holten t/m einde jaar;
• 0.55 FTE (20 uren) team Twenterand.

Doel van de functie
De maatschappelijk werker richt zich op (kwetsbare) groepen mensen bij het oplossen van en het omgaan met problemen en verstoringen in hun functioneren in wisselwerking met hun sociale omgeving. De maatschappelijk werker doet dit door middel van het bieden van hulp- en dienstverlening waarbij het verbeteren van het probleemoplossend vermogen en maatschappelijk functioneren van de hulpvrager centraal staat. Er wordt ingezet op eigen kracht van de cliënt die in staat is zijn/haar sociale netwerk meer te benutten. De regie wordt waar mogelijk bij de cliënt gelaten.

Organisatorische positie
De maatschappelijk werker komt in dienst bij MWnwT binnen DNO. De Maatschappelijk werker ressorteert hiërarchisch onder de Peoplemanager en is onderdeel van een gebiedsteam.

Achtergrond
Het MWnwT sluit aan bij de manier waarop en de richting waarin het sociale domein en DNO zich ontwikkelen. Binnen DNO hebben wij zes gebiedsteam waar medewerkers vanuit de drie organisaties van DNO in één team zitten om uitvoering te geven aan gebiedsgericht werken. Binnen DNO krijgen en nemen medewerkers de ruimte om binnen de geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en ondernemend te zijn. Medewerkers hebben durf en lef. Ze mogen fouten maken (en er van leren). Ze zijn aanspreekbaar op proces en resultaat. Er wordt gewerkt volgens het Rijnlands model, waarbij vertrouwen, verbinden en vakmanschap centraal staan. DNO hanteert de menselijke maat; stelt zich ondernemend op; handelt duurzaam en sober; treedt anderen en elkaar met vriendelijkheid tegemoet; en hecht waarde aan betrouwbaarheid (doen wat je zegt).

Resultaatgebieden
De maatschappelijk werker:
• onderzoekt en inventariseert de situatie van de burger en zijn context, de (hulp)vraag en probleemstelling;
• stelt samen met de burger het plan van aanpak op en is in staat om de burger, daar waar mogelijk, zelf de regie te laten voeren;
• Verstrekt informatie en adviseert de cliënt;
• Begeleidt de cliënt adequaat en efficiënt;
• Geeft waar nodig intensieve hulp aan cliënt;
• Geeft trainingen om sociale en praktische vaardigheden te verbeteren;
• Verleent concrete diensten, zoals begeleiding naar instanties;
• Ondersteunt de leefomgeving, zoals leden van het gezin, zodanig dat zij een constructieve bijdrage kunnen leveren in het hulpverleningsproces;
• Begeleidt activiteiten gericht op preventie;
• Verricht intermediaire activiteiten, zoals bemiddelen in conflicten;
• Verricht bijbehorende administratieve werkzaamheden.
• Onderhoudt contact met andere hulpverleners, instanties en organisaties in het kader van de directe hulpverlening op lokaal niveau;
• Evalueert het hulpverleningsplan en stelt dit zo nodig bij;
• Vervult overige binnen de functie voorkomende werkzaamheden.

Profiel
Kennis en ervaring
• Afgeronde relevante Hbo-opleiding maatschappelijk werk;
• Kennis van sociale kaart van het werkgebied van de organisatie is een pré;

Specifieke functiekenmerken: competenties
Analytisch vermogen:
Je signaleert problemen, kan overstijgend denken, ziet logica in verbanden en kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je trekt goede conclusies en overziet consequenties van beslissingen en handelingen op langere termijn.

Eigen kracht versterken:
Versterkt eigen kracht en zelfregie. Stuurt aan op betrokkenheid en participatie

Op de vraag af:
Is zichtbaar en gaat op mensen af. Verheldert vragen en behoeften

Binden en verbinden:
Helpt burgers verbindingen te leggen. Inspireert tot ander gedrag

Integraal werken:
Werkt samen en versterkt netwerken. Beweegt zich in uiteenlopende leef- en systeemwerelden. Je volgt de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. De kennis die je hiermee opdoet, zet je in ten behoeve van ‘de bedoeling’ van de organisatie en/of het vakgebied waarbinnen je werkzaam bent.

Signaleren en agenderen:
Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen. Benut professionele ruimte en is ondernemend

Arbeidsvoorwaarden
CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, referentiefunctie Maatschappelijk Werker 1, schaal 8, bruto max. ¤ 3.426,- bij een volledig dienstverband.

Informatie
Voor meer informatie over vacature kan je terecht bij: Margreeth Rebers, peoplemanager, 06 – 39 67 50 89.

Solliciteren
Stuur je sollicitatie o.v.v. vacaturenummer 2, motivatie en actueel CV uiterlijk 27 februari aan sollicitatie@denieuweorganisatie.nu. De gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 5 maart in de middag.

Download deze vacature hier