Vacatures

Vacature Medewerker Wijkteam (diverse vacatures voor 24-36 uur)

 

Algemeen

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente nieuwe verantwoordelijkheden en taken in het kader van de decentralisaties. Binnen de kaders van de sociale agenda 2020 en de transities vormt en ontwikkelt De Nieuwe Organisatie samen met de Gemeente Almelo sociale wijkteams.

 

Dit vertaalt zich in de volgende opdracht voor de sociale wijkteams.

“Organiseer door middel van sociale wijkteams voor inwoners van Almelo de toegang tot Wmo-begeleiding en Jeugdhulp en organiseer de realisatie van hulp waar het gaat om WMO begeleiding, jeugdhulp en/of multiproblemsituaties. Lever indien nodig vanuit het sociale wijkteam lichte ambulante hulp.”

De medewerkers vormen integrale en generalistisch werkende teams, waarbij sturen op de mogelijkheden van burgers centraal staat.

 

Medewerkers krijgen en nemen de ruimte om binnen de geformuleerde visie en vanuit hun eigen professionaliteit en vakbekwaamheid naar eigen inzicht te werken en ondernemend te zijn. Medewerkers hebben durf en lef. Ze mogen fouten maken (en er van leren). Ze zijn aanspreekbaar op proces en resultaat.

De medewerkers komen in dienst van een nieuw op te richten stichting binnen De Nieuwe Organisatie die zich ontwikkelt langs Rijnlandse organisatieprincipes. Hierin staan vertrouwen, verbinden en vakmanschap centraal. De wijkteams sluiten aan bij de manier waarop en de richting waarin het sociale domein en DNO zich ontwikkelen.

 

Inhoud van de functie

De wijkteam medewerker:

  • onderzoekt en inventariseert de situatie van de burger en zijn context, de (hulp)vraag en probleemstelling. Biedt waar mogelijk ambulante zorg;
  • stelt samen met de burger het plan van aanpak op en is in staat om de burger, daar waar mogelijk, zelf de regie te laten voeren;
  • beoordeelt aanvragen en toetst deze aan de geldende wet- en regelgeving;
  • analyseert aanvragen en verzoeken uit de wijk en adviseert over mogelijke oplossingen;
  • ondersteunt, begeleidt, coacht en motiveert bewoners tot participatie;
  • signaleert eventuele tekortkomingen in het ondersteuningsaanbod en bedenkt nieuwe of alternatieve vormen van ondersteuning en voorzieningen;
  • rapporteert over de uitvoering en verbetering van procedures en werkzaamheden aan de verantwoordelijk manager
  • draagt zorg voor afstemming van en regie op werkzaamheden van de betrokkenen in het proces en bewaakt de afhandeling van procedures;
  • geeft mede invulling aan bijeenkomsten gericht op samenwerking, netwerken en voorlichting, aan burgers en professionals;
  • vervult overige binnen de functie voorkomende werkzaamheden.

 

 

 

Organisatorische positie

De medewerker wijkteam ressorteert hiërarchisch onder de peoplemanager en geeft in voorkomende gevallen functioneel leiding aan vrijwilligers of stagiaires.

 

Profiel

Vakkennis

Kennis op het gebied van:

Onderzoek, wet -en regelgeving

Competenties

Analytisch vermogen:

Je signaleert problemen, kan overstijgend denken, ziet logica in verbanden en kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden. Je trekt goede conclusies en overziet consequenties van beslissingen en handelingen op langere termijn.

 

Eigen kracht versterken

Versterkt eigen kracht en zelfregie

Stuurt aan op betrokkenheid en participatie

 

Op de vraag af

Is zichtbaar en gaat op mensen af

Verheldert vragen en behoeften

 

Binden en verbinden

Helpt burgers verbindingen te leggen

Inspireert tot ander gedrag

 

Integraal werken

Werkt samen en versterkt netwerken

Beweegt zich in uiteenlopende leef- en systeemwerelden

Je volgt de relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie. De kennis die je hiermee opdoet, zet je in ten behoeve van ‘de bedoeling’ van de organisatie en/of het vakgebied waarbinnen je werkzaam bent.

 

Signaleren en agenderen

Doorziet verhoudingen en anticipeert op veranderingen

Benut professionele ruimte en is ondernemend

 

Opleiding

Minimaal afgeronde HBO opleiding bij voorkeur op het gebied van zorg en welzijn, maatschappelijke dienstverlening of sociale zaken.

 

Arbeidsvoorwaarden

CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, referentiefunctie Maatschappelijk Werker 2, schaal 9, bruto max. € 3.713 bij een volledig dienstverband. Aanstelling voor 1 jaar.

 

 

Informatie

Voor meer informatie over vacature kan je terecht bij:

Hanneke van Geffen, peoplemanager, 06-11362677

Carla Spiele, manager, 06-30037419

 

 

Solliciteren
Je sollicitatiebrief, actuele CV en motivatie ontvangen we graag voor 16 november en kan gemaild worden naar: sollicitatie@scoopwelzijn.nl

De gesprekken zijn gepland in week 47.
Heb je in een eerder stadium op deze vacature gereageerd, dan heeft het geen zin nogmaals te reageren.

 

Open sollicitaties kun je richten aan sollicitatie@mwnwt.nl